Przejdź do treści Przejdź do menu

ZASADY REKRUTACJI


Zasady rekrutacji:
1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. do godziny 15.00. Uczniowie zainteresowani kontynuacją nauki w klasach sportowych od 15 maja 2023r. do 29 maja 2023r. do godziny 15.00.
2. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum:
a) wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany również przez rodziców/prawnych opiekunów,
b) wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz),
c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
d) trzy podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie legitymacyjne.
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Od 15 maja 2023r.
do 19 czerwca 2023r.
do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 24 czerwca 
do 13 lipca 2022r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

20 lipca 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 lipca
do 28 lipca 2022r.
do godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

29 lipca 2022r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4. Szczegółowe warunki rekrutacji (pobierz).

5. Kandydat składa dokumenty naborowe do szkoły pierwszego wyboru:

a) osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00,

b) pocztą elektroniczną wydrukowane i podpisane wnioski w postaci skanu/zdjęcia na adres zsak@mzo.bielsko.pl tylko za pomocą Profilu Zaufanego.

SKŁADANIE WNIOSKU ELEKTRONICZNIE - Kandydat. Podręcznik użytkownika. str.26